بهش میگم: هرکسی باید اندازه ظرفیت قلبش عاشق بشه! ببینه کیه که میتونه سلول به سلول تنش رو بگیره چون اگه جای خالی بمونه تو قلبش بعدا کسی دیگه میاد اونجا میشنه و جاشو میگیره!


بهم میگم : تو اینارو تو کتابها خوندی ؛ همه مون آخرش اندازه جیبمون عاشق میشیم!