با شیخ مسجد ps زدیم 13 تا خوردیم!

زیبا نیست؟

خوب شد من فقط نگاه کردم و تو این رسوایی شریک نشدم  (^_^;)