الهی!گفتی کریمم،تا کرم تو در میان است،نا امیدی حرام است. 

" خواجه عبدالله انصاری "پی نوشت : پست کامل به زودی!