دانشجو : استاد پس ما خیالمون راحت باشه که سوالات امتحان در حد کتابه ؟


استاد : بله ... بله ، اصلا نگران نباشید !