اسم اون بیماری که زن میگیری بعد زنتو میپیچونی با رفقا میری بیرون چیه؟!:)