[در مسیر قبرستان]


من : بچه ها جن آمد چیکار کنیم؟!

صادق : بگو یاعلی!

مَمَد: میگی یاعلی بعد جن میگه خُب که چی؟!


من:

صادق: 

مَمَد:

جن مربوطه: 


ببینید ما با کیا رفتیم ۱۳ به‌در!