بعد از ۱۲ سال زندگی و ۲ بچه!

بالاخره اداره دامادمون به درخواست ۱۲ سال قبلش رسیدگی کرد و وام ازدواج واریز کرد

نقطه پایان‌.