دیر رسیدیم به کلاس...

گفتیم چیکار کنیم؟!

یکی از بچه ها گفت بهش میگیم یه درس دیگه دیگه همین ساعت داریم به خاطر تداخل رفتیم نصف اون کلاس و دیگه دیر شد!

گفتیم ایول همینه:)


وارد کلاس شدیم استاد گفت چرا شما اینقدر دیر کردین؟!

- استاد کلاس داشتیم تداخل داشت!

استاد : اسم کلاستون چی بود؟؟!

[رفیقم یه لحظه موند اخه از اسم کلاس حرفی نزده بودیم!]

- استاد پول و ارز و بانکداری داشتیم!

استاد: آفرین! اونو که یکشنبه ها با خودم دارین؟!


پی نوشت: خاک شدیم رفت!