بن سلمان گفته احتمالا در سال های آینده با ایران وارد جنگ بشیم!


میگم داداچ تو تازه یمن فتح کردی خسته ای ؛ یکم استراحت کن بعد بیا!

س راه هم دوتا نون بگیر:)