« همچنانکه نور از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود ظهور« پسرانسان» نیز چنان خواهد شد.... آنگاه علامت پسرانسان در آسمان پدید می گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و « پسرانسان» را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوّت و جلال می آید اما از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد حتی ملائکه آسمان، لهذا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی که گمان نبرید « پسر انسان» می آید.»

^انجیل متی باب 24"از دوتا دوستام یکی که رفته ؛ اون یکی هم هفته بعد میره ؛ من موندم:(