از لنز دوربین تفنگم ان سوی مرزها را مینگرم، 

آخرگناهی بزرگ کرده ام "عاشق دختره فرمانده ی دشمن شدم..."