یه بار هم دوران دبیرستان نزدیک عید از مدرسه فرار کردم آمدم خونه

به خونه که رسیدم تلفن زنگ خورد رفتم برداشتم دیدم مدیر مدرسه است:/

گفت پسرتون خونه است؟

گفتم آره!

گفت پسرتون از مدرسه فرار کرده بهش بگید برگرده سر کلاس ها

گفتم فرار نکرده ؛ تو کلاس کسی نبوده آمده:|

یه لحظه سکوت کرد...

گفت خودتی؟؟؟

گفتم نه من نیستم&___&

گفت پاشو بیا مدرسهº___º


کیف برداشتم روان شدم سمت مدرسه ؛ بابام گفت جریان چیه با کیف میایی با کیف میری؟

گفتم هیچی چندتا کتاب جا گذاشته بودم برداشتم الان بر میگیردم:/