نمیدونم قیمت نزولی دلار تا کجا ادامه پیدا کنه ولی میدونم یه عده باید تا ۶ ماه نون و رب بخورن تا رب هایی که انبار کردن تمام بشه!


پی نوشت : اختلاف طبقاتی اینقدر زیاده تو مملکت که یه عده زمین خواری می کنند ؛ یه عده نون و رب!