ما برای نوشتن و درد دل کردن آمده بودیم 

اما خود را در حال شمارش لایک و کامنت ها یافتیم!