آخرش همون رئیسی میاد دلار میکنه 5000 تومن بعد همه براش کف و سوت می زنتد!