دیگه حمله موشکی خز شده!

باید دوشاخه ی چرخ گوشت را بزنیم به برق !


#اهواز