حیف که اسلام دست و پای ما را بسته 

وگرنه این جماعت روی مخ الان جاشون ته رودخانه بود!