پس از آنکه حر راه امام(ع) را به بازگشت به مدینه سد کرد امام حسین(ع) به حر فرمود :"مادرت به عزایت بنشیند! چه میخواهی!"

حر گفت :"اگر جز شما هر یک از اعراب در این حال با من چنین سخنی می گفت پاسخش را میدادم! اما به خدا قسم نمی توانم نام مادر شما را جز به نیکی ببرم."


داشتم فکر میکردم اگه حر در کربلا به امام(ع) ملحق نمیشد ، شاید بازهم حداقل به خاطر همین ادبی که داشت اسمش در کنار سایر دشمنان امام حسین(ع) شایسته ی لعن نبود!

ولی با خودم گفتم میشه ادب داشت و هدایت نشد؟