خوش بحال کسانی که

هم زنجیر میزنند!

و هم  زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند...!


هم سینه میزنند!

و هم سینه ی دردمندی را  از غم و آه نجات میدهند...!


هم اشک میریزند!

و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند...!


هم سفره می اندازند!

هم نان از سفره کسی نمیبرند..!


آنوقت با افتخار میگویند:


       " یاحسین "