امام رضا(ع) مارو که طلبید یه طرف ...
امروز صبحانه هم مهمون کرد ...
دیگه چی بخوام؟؟!
ان شاالله نصیب تک تکتون...