گوشی ۳۰۰هزار تومنیم شده یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومن!
خدایی اینا دارن با شوخی می کنند یا واقعا داریم به فنا میریم؟!