ای کسانی که ایمان آورده اید!
دیگر عمرا بتوانید بخورید و بیاشامید!!
چه برسد به اینکه اسراف کنید!!!

سوره روحانی؛آیات ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰