از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن

فردا که نیامدست فریاد مکن

بر نآمده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن


《خیام نیشابوری》