وقت هایی که بابام کنارمه اینقدر خوب رانندگی می کنم که اگه افسر ببینه یه گواهینامه دیگه هم بهم جایزه میده:)