امشب یه ماه گرفتگی اتفاق میفته که طولانی ترین ماه گرفتگی قرن هست!

این اتفاقات از دست ندید و استفاده کنید.

[آرشیو شعرهایش را برای امشب آماده می کند]


*جزئیات در عکس:)