فریاد دزد دزدشان گوش فلک را کر کرده است

غافل از اینکه داشتند یکدیگر را صدا می کردند!


دشت مان ، گرگ اگر داشتم نمی نالیدم...

نیمی از گله ی ما را سگ چوپان خورده است...


این خانه از پای بست ویران است...

افسوس که خواجه در بند نقش ایوان است...