هوا اینقدر گرمه که کودک درونم زبان وا کرده 
میگه:  ال عطش...ال عطش...