گر نبودی مکتب و مذهب دگر چیزی نداشت

اعتبار و عزت شیعه زِ "قال الصادق" است ...