‏عارفی بر سر یک پیچش مو کافر شد

منه رند و سه وجب زلف پر از فر،چه شود…!