خبر رسیده اینستاگرام هم قرار به جمع فیلتری ها بپیونده!

خب دیگه این دفعه نمیخوام مثل تبلیغ پیام رسان های داخلی و مزایای فیلتر تلگرام با یه متن طولانی اذیتتون کنم!

مستقیم میرم سر اصل مطلب...

باز کی دزده کرده؟این دفعه چوب حراج به کجا مملکت زدن؟

تلگرام و دلار!

اینستا و....؟!


خدایا...

این جماعت چی از داعش کمتر دارن که shift+delete نمیکنیشون؟؟!