رفیقم میگه: میدونی من دایی شدم:)

بهش گفتم: میدونی من یه سالم بود دایی شدم؟ الانم خواهرزاده ام ازدواج کرده؟

[کف کرد و به سوی مقصدی نامعلوم راهی شد]