زندگی

ڪوزه آبی خنک و رنگین است

آب این ڪوزه گـهی تلخ

گهی شور و گهی شیرین است


زندگی

گرمی دلهای به هم پیوسته است 

تا در آن دوست نباشد 

همه درها بسته است