‏‎#YemenWarCup 


خبر شکست آل سعود را به زودی می شنوید

و علت شکست ، تجهیزات مدرن نظامی نداشته ی یمن نیست!

یا حمایت ایران!

یا هشتگ زدن و مطلب نوشتن امثال من که در خانه زیر کولر لَم داده ایم!

آن ها از خون های کودکان بیگناهی که به شهادت رسیده اند شکست میخورند...

از ایمان یمنی ها...

آن ها از قلب پر رنج مادران یمنی شکست میخورند...

که خدا در قلب های شکسته است...

آن ها از خدا شکست میخورند...


و چه حقیرند انسان هایی که با کسانی میجنگند که خدا وعده ی یاریشان را داده...

و چه باشکوه اند آنها که هیچ کسی را ندارند جز خدا...

آنها از خدا شکست میخورند...

 

اینها وعده ی من نیست!

یا حرف های فلان شیخ منبر نشین!!

یا آن کت و شلواری اتو کشیده ی دائم الحقوق بگیر!!!

این وعده ی خداست...

و خدا انسان نیست که زیر قول هایش بزند!