جایی دعوت بودیم و تا آمدیم خونه زدیم فوتبال و حتی منکه فوتبالی نبودم هم نشستم پای تلویزیون...

آقا دقیقه ۱۶-۱۷ بود که یه حمله شد سمت دروازه منم گفتم ایووول بزنید تو گللل

خواهرم گفت چی میگی اون تیم اسپانیا و اونم دروازه ماست!!!

گفتم اوه پس هیچی بکشید اینور توپووووووو


ولی خودمونیم مگه تیم ملی ماسفید نیست لباسش؟!:/

پی نوشت:

وقتی جلو مدرسه دخترانه میخوایی با موتور تک چرخ بزنی ولی به فنای عظما میری!