میگه بازی عربستان - روسیه کی برد؟

دیگه چیزی نمیگم که از طنز ماجرا کم نشه:)