صبحانه خوردم معدم درد گرفت

تازه بهش گفتم امروز ناهار هم به راهه !

البته چون معده است طبیعتا چوابی نداشت که بده ولی مطمئنا خوشحاله:)

تو این ماه که گذشت شیطون گویا تو زندان بوده و باز الان آزاده ؛ 

مراقبش باشید:)


این روزها اندکی گرفتارم:/

دیروز ۱۷ستاره روشن شد که تمام مدت بیان بودنم بی سابقه بوده://

دیگه نمیرسم بیام وب تک تکتون

عیدتون مبارک:)

سخت نگیرید تا واسه بقیه هم عید باشه:)