امید از حق نباید بریدن

مگو که کژی ها کردم.

تو راستی را پیش گیر، هیچ کژی نماند

اگر بدی کرده ای با خود کرده ای،

جفای تو به وی کجا رسد؟


#فیه_ما_فیه 

#حضرت_مولانا

فکر نکن لطف خدا به قدر بدی توست.

لطف او به قدر خود اوست.

بی اندازه, بی کران، بی حساب.

گمان مبر اگر کژی ای کردی،  لطف او دیگر شامل حال تو نمی شود. حاشا که کژی تو چیزی از لطف او  کم کند .

تو راستی پیش گیر ، کژی نمی ماند.