کارت معافیتم آمد:)
البته پشتش نوشته فقط در شرایط صلح!
از همین جا اعلام میکنم ترامپ خیلی نامردی اگه بخوای حمله کنی
خخخخخ