آقا خودمونیما!
یه نفر هست ۱۴۰۰ساله منتظر ۳۱۳ نفر!
به نظرتون ماجرا یکم مشکوک نیست؟!
اینهمه شهید ، اینهمه عالم ، اینهمه مجاهد ، اینهمه مشتاق تو طول تاریخ بودن و هستن ؛ یعنی اینا نتونستن جز ۳۱۳ نفر باشن؟
چیه ماجرا؟ چرا پیداشون نمیشه؟
این داستان ۳۱۳ نفر باور نکنید!
این داستان این شیخ ها ساختن ، مشخصه کار خودشونه!

یه عزیزی میگفت منظور از ۳۱۳ نفر ؛ ۳۱۳ جبهه قدرتمند هست!
میگفت سر از لاکتون بیارید بیرون و دست همدیگرو بگیرید و متحد و قدرتمند بشید 
اون ۳۱۳ نفر همین خود ما هستیم!