دوستان توجه کنید!

من دانشجوام!

با مدرک دیپلم!

مشروط هم شدم!

حواس پرت هم هستم!

من با این اوضاع احوالم درد ملت میدونم؛

سئوال اینه:


مسئولین ما چرنده اند؟خزنده اند؟پرنده اند؟

چی هستن که درد ملت نمیدونند؟

فکر کنم سوسک بالدار هستن! وگرنه یه چهار قدم توی شهر راه بری همه چی دستت میاد!


پی نوشت: خواستم عکس اون والا مقام بزارم ولی دیدم اذیت روزه دار جایز نیست؛شما همینکه فکر کنید رفته تو لباستون کفایت میکنه:))