نرسد اگر  کسی به  علی ، به کجا رود ، به کجا رسد؟

به خدا قسم که اگر کسی ، به علی رسد ، به خدا رسد


*مفتون همدانی


محتاجیم به دعا