داداشم امروز چندجا پول پرداخت کرد ولی از حسابش کم نشد!

امروز که دقت کرده دیده اسم خودش رو کارت نیست!

نگو دیروز که رفته بانک تا کارت صادر کنه باجه مربوطه به شکلی که هرچی فکر کردیم متوجه نشدیم(!) کارت اون یکی داداشمو صادر کرده:/

کارت اصلی اون داداشمم سوزونده@__@


یعنی تا این اندازه داغان!