بعله دیگه؛حرفی ندارم ، 

یعنی نمیتونم حرفی داشته باشم:|