اینقدری که الان به روزه خورها سخت میگذره
به روزه دارها سخت نمیگذره!

:روزه نمیگیری به جهندم! چرا دینو چپه چپه تعریف میکنی؟