جویند همه هلال و من ابرویت

گیرند همه روزه و من گیسویت


از جمله ی این دوازده ماه تمام

یک ماه مبارک است و آن هم رویت...!
منسوب به ظهوری ترشیزی ترشیزی