به ضربه سُم اسبان، به روز جنگ قسم

به لحن داغ‌ترین خطبه تفنگ قسم


که جز به تابش شمشیر، صبح ایمن نیست

چراغ‌های توهم همیشه روشن نیست


کجا به بره دمی گرگ‌ها امان دادند؟

کجا که راهزنان گُل به کاروان دادند؟


مگر نه شیوه فرعون شان رجیم‌تر است

در این مناظره، موسای تو کلیم‌تر است؟


اگر نبود به کف تیغ من که تیزتر است

کجا ز طفل یمن طفل من عزیزتر است


بایست! قوت زانوی دیگران مطلب!

به غیر بازوی خویش از کسی امان مطلب!