هر که منظور خود از غیر خـُـــدا می طلبد  

چون گداییست که حاجت ز گدا می طلبد