اگر مانع ظهور تو وجود پَست من است...

الهی من نباشم که بیایی...