یه روزنامه عربی با افتخار از قدرت ارتش عربستان نوشته!

شما فقط به عکس سربازی که چاپ شده دقت کنید º__º

طرف همون چشمی رو بسته که باهاش نشونه گیری می کنند:|

یعنی ببین کار دنیارو ، حتی از دشمن هم شانس نیاوردیم:/