هر که از ره می رسد ، می گوید من هم عاشقم
الغرض خواهم بگویم که
این ره عشق است ، ره حمام نیست...